Metabond

Adatvédelem

Adatkezelési tájékoztató a Metabond Magyarország Kft. www.metabond.hu honlapján megvalósuló személyes adatkezelésről

1.            A tájékoztató célja:

A Metabond Magyarország Kft. 9030 Győr, Szigligeti Ede u. 5. /Továbbiakban: Társaság/ mint adatkezelő az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendeletében („GDPR”) foglaltaknak megfelelően végzi adatkezeléssel kapcsolatos tevékenységét. A tájékoztató célja, hogy a Társaság www.metabond.hu webáruházában regisztrált látogatók ill. vásárlók tájékoztatást kaphassanak a Társaság által az üzemeltetés során kezelt adatokról, és az adatkezeléssel kapcsolatosan felmerült egyéb tevékenységről. Jelen tájékoztatóban szereplő fogalmak megegyeznek az EU 2016/679 („GDPR”) rendeletében meghatározott fogalmakkal.

2.            Fogalmi meghatározások:

„személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható

„adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

„az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából

„profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előjelzésre használják

„álnevesítés”: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve, hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni

„nyilvántartási rendszer”: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;

„adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

„adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel

„címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy 2016.5.4. L 119/33 Az Európai Unió Hivatalos Lapja HU egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak

 „harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak

 „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez

„adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi

„genetikai adat”: egy természetes személy örökölt vagy szerzett genetikai jellemzőire vonatkozó minden olyan személyes adat, amely az adott személy fiziológiájára vagy egészségi állapotára vonatkozó egyedi információt hordoz, és amely elsősorban az említett természetes személyből vett biológiai minta elemzéséből ered

„biometrikus adat”: egy természetes személy testi, fiziológiai vagy viselkedési jellemzőire vonatkozó minden olyan sajátos technikai eljárásokkal nyert személyes adat, amely lehetővé teszi vagy megerősíti a természetes személy egyedi azonosítását, ilyen például az arckép vagy a daktiloszkópiai adat

„egészségügyi adat”: egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról

„tevékenységi központ”: a) az egynél több tagállamban tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelő esetében az Unión belüli központi ügyvitelének helye, ha azonban a személyes adatok kezelésének céljaira és eszközeire vonatkozó döntéseket az adatkezelő egy Unión belüli másik tevékenységi helyén hozzák, és az utóbbi tevékenységi hely rendelkezik hatáskörrel az említett döntések végre hajtatására, az említett döntéseket meghozó tevékenységi helyet kell tevékenységi központnak tekinteni; b) az egynél több tagállamban tevékenységi hellyel rendelkező adatfeldolgozó esetében az Unión belüli központi ügyvitelének helye, vagy ha az adatfeldolgozó az Unióban nem rendelkezik központi ügyviteli hellyel, akkor az adatfeldolgozónak az az Unión belüli tevékenységi helye, ahol az adatfeldolgozó tevékenységi helyén folytatott tevékenységekkel összefüggésben végzett fő adatkezelési tevékenységek zajlanak, amennyiben az adatfeldolgozóra e rendelet szerint meghatározott kötelezettségek vonatkoznak

„képviselő”: az az Unióban tevékenységi hellyel, illetve lakóhellyel rendelkező és az adatkezelő vagy adatfeldolgozó által a 27. cikk alapján írásban megjelölt természetes vagy jogi személy, aki, illetve amely az adatkezelőt vagy adatfeldolgozót képviseli az adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra az e rendelet értelmében háruló kötelezettségek vonatkozásában

„vállalkozás”: gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy, függetlenül a jogi formájától, ideértve a rendszeres gazdasági tevékenységet folytató személyegyesítő társaságokat és egyesületeket is

„vállalkozáscsoport”: az ellenőrző vállalkozás és az általa ellenőrzött vállalkozások

„kötelező erejű Társasági szabályok”: a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályzat, amelyet az Unió valamely tagállamának területén tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelő vagy adatfeldolgozó egy vagy több harmadik országban a személyes adatoknak az ugyanazon vállalkozáscsoporton vagy közös gazdasági tevékenységet folytató vállalkozások ugyanazon csoportján belüli adatkezelő vagy adatfeldolgozó részéről történő továbbítása vagy ilyen továbbítások sorozata tekintetében követ

„felügyeleti hatóság”: egy tagállam által az 51. cikknek megfelelően létrehozott független közhatalmi szerv

„érintett felügyeleti hatóság”: az a felügyeleti hatóság, amelyet a személyes adatok kezelése a következő okok valamelyike alapján érint: a) az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó az említett felügyeleti hatóság tagállamának területén rendelkezik tevékenységi hellyel; b) az adatkezelés jelentős mértékben érinti vagy valószínűsíthetően jelentős mértékben érinti a felügyeleti hatóság tagállamában lakóhellyel rendelkező érintetteket; vagy c) panaszt nyújtottak be az említett felügyeleti hatósághoz

„személyes adatok határokon átnyúló adatkezelése”: a) személyes adatoknak az Unióban megvalósuló olyan kezelése, amelyre az egynél több tagállamban tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelő vagy adatfeldolgozó több tagállamban található tevékenységi helyein folytatott tevékenységekkel összefüggésben kerül sor; vagy b) személyes adatoknak az Unióban megvalósuló olyan kezelése, amelyre az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó egyetlen tevékenységi helyén folytatott tevékenységekkel összefüggésben kerül sor úgy, hogy egynél több tagállamban jelentős mértékben érint vagy valószínűsíthetően jelentős mértékben érint érintetteket

„releváns és megalapozott kifogás”: a döntéstervezettel szemben benyújtott, azzal kapcsolatos kifogás, hogy ezt a rendeletet megsértették-e, illetve, hogy az adatkezelőre vagy az adatfeldolgozóra vonatkozó tervezett intézkedés összhangban van-e a rendelettel; a kifogásban egyértelműen be kell mutatni a döntéstervezet által az érintettek alapvető jogaira és szabadságaira, valamint adott esetben a személyes adatok Unión belüli szabad áramlására jelentett kockázatok jelentőségét

„az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás”: az (EU) 2015/1535 európai parlamenti és tanácsi irányelv (1) 1. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében vett szolgáltatás

„nemzetközi szervezet”: a nemzetközi közjog hatálya alá tartozó szervezet vagy annak alárendelt szervei, vagy olyan egyéb szerv, amelyet két vagy több ország közötti megállapodás hozott létre vagy amely ilyen megállapodás alapján jött létre.

3.            Alapelvek a személyes adatok kezelésével kapcsolatosan

A Társaságnál a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, célhoz kötötten, adat takarékosan, pontosan, korlátozott tárolhatósággal, bizalmas jelleggel és elszámoltatható, valamint az érintett számára átlátható módon kell kezelni.

A személyes adatok:

·         gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet

·         kezelése kizárólag, ezen célokkal összeegyeztethető módon történhet

·         megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek

·         a szükséges minimumra kell korlátozódniuk

·         pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük

·         tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé

·         kezelése során biztosítani kell az adatok megfelelő biztonságát, ideértve az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelését, véletlen elvesztését, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet

4.            A weboldal ill. webáruház üzemeltetése során megvalósuló adatkezelés

4.1  Regisztrációval vásárló látogatók adatainak kezelése:

Az adatkezelés célja: A Társaság a www.metabond.hu honlapján üzemeltetett webáruház kiskereskedelmi felületéhez bármely külsős látogató hozzáférhet. Az adatkezelés célja a rendelés szabályszerű felvételének, szállítás szakszerű lebonyolításának biztosítása, a számviteli előírásoknak megfelelő számla kiállítása ill. a regisztrációval a további vásárlási folyamat elősegítése.

Az érintettek köre: A honlapot vásárlási szándékkal felkereső, regisztrált látogatók

A kezelt adatok köre: Dátum, időpont, cégnév, vezetéknév, keresztnév, email cím, telefonszám, számlázási név és cím, adószám, szállítási név és cím, vendégkód

Az adatkezelés jogalapja: Rendelés teljesítése ill. regisztráció esetén az EU 2016/679 rendelet („GDPR”) 6.cikk (1) bekezdés a.) ill. c.) pont / önkéntes hozzájárulás ill. jogi kötelezettség teljesítése alapján végzett adatkezelés /, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001.évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdés.

Az adatkezelés időtartama: A regisztráció során adott hozzájárulás visszavonásáig.  Számviteli bizonylat keletkezése esetén a számvitelről szóló 2000.évi C. törvény 169.§ (2) bekezdés alapján 8 év időtartam

A személyes adatok megismerésére jogosult adatkezelők személye, és a személyes adatok címzettjei: A regisztráció során megadott személyes adatokat az adatkezelő pénzügyi ill. logisztikai tevékenység ellátásával megbízott munkavállalói kezelhetik.

4.2 Regisztráció nélkül vásárló látogatók adatainak kezelése

Az adatkezelés célja: A Társaság a www.metabond.hu honlapján üzemeltetett webáruház kiskereskedelmi felületéhez bármely külsős látogató hozzáférhet. Az adatkezelés célja a rendelés szabályszerű felvételének, szállítás szakszerű lebonyolításának biztosítása, a számviteli előírásoknak megfelelő számla kiállítása.

Az érintettek köre: A honlapot vásárlási szándékkal felkereső látogatók

A kezelt adatok köre: Dátum, időpont, cégnév, vezetéknév, keresztnév, email cím, telefonszám, számlázási név és cím, adószám, szállítási név és cím

Az adatkezelés jogalapja: Rendelés teljesítése esetén az EU 2016/679 rendelet („GDPR”) 6.cikk (1) bekezdés c.) pont / jogi kötelezettség teljesítése alapján végzett adatkezelés / valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001.évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdés.

Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelés céljának megvalósulásáig. Számviteli bizonylat keletkezése esetén a számvitelről szóló 2000.évi C. törvény 169.§ (2) bekezdés alapján 8 év időtartam

A személyes adatok megismerésére jogosult adatkezelők személye, és a személyes adatok címzettjei: A vásárlás során megadott személyes adatokat az adatkezelő pénzügyi ill. logisztikai tevékenység ellátásával megbízott munkavállalói kezelhetik.

4.3  Előszponzorációs kapcsolatfelvételi pont üzemeltetése

Az adatkezelés célja: A Társaság a www.metabond.hu honlapján külsős látogatók részére munkatársi szerződés megkötése ill. Metabond partnerekkel történő kapcsolatfelvétel elősegítése céljából előszponzorációs kapcsolatfelvételi pontot üzemeltet.

Az érintettek köre: A honlapot előszponzorációs szándékkal felkereső látogatók

A kezelt adatok köre: Dátum, időpont, cégnév, vezetéknév, keresztnév, email cím, telefonszám, üzenet tárgya

Az adatkezelés jogalapja: Előszponzoráció esetén az EU 2016/679 rendelet („GDPR”) 6.cikk (1) bekezdés a.) pont / önkéntes hozzájárulás alapján végzett adatkezelés /, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001.évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdés.

Az adatkezelés időtartama: Az előszponzoráció során adott hozzájárulás visszavonásáig ill. a kapcsolatfelvétel visszaigazolásának hiányában a regisztrációt követő 7 naptári napig.   

A személyes adatok megismerésére jogosult adatkezelők személye, és a személyes adatok címzettjei: Az előszponzoráció során megadott személyes adatokat az adatkezelő pénzügyi ill. logisztikai tevékenység ellátásával megbízott munkavállalói kezelhetik, továbbá az a személy, akihez előszponzoráltak.

4.4  Hálózati Turbó Rendszer üzemeltetése során megvalósuló adatkezelés

Az adatkezelés célja: A Társaság a www.metabond.hu honlapján regisztrációval ill. regisztráció nélkül történő vásárlók részére sikeres rendelésleadást követően lehetőséget biztosít szerződött viszonteladói partnerekkel történő kapcsolatfelvételre. 

Az érintettek köre: A honlapon keresztül vásárló látogatók

A kezelt adatok köre: Dátum, időpont, cég neve, vásárló vezetékneve, vásárló keresztneve, vásárló email címe, vásárló telefonszáma

Az adatkezelés jogalapja: Az EU 2016/679 rendelet („GDPR”) 6.cikk (1) bekezdés a.) pont / önkéntes hozzájárulás alapján végzett adatkezelés /, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001.évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdés.

Az adatkezelés időtartama: A regisztráció során, illetve fiók nélküli vásárlás során adott hozzájárulás visszavonásáig.   

A személyes adatok megismerésére jogosult adatkezelők személye, és a személyes adatok címzettjei: A regisztráció során megadott személyes adatokat az adatkezelő pénzügyi ill. logisztikai tevékenység ellátásával megbízott munkavállalói, valamint az adatkezelő által kapcsolatfelvételre kijelölt szerződött partnerei kezelhetik.

4.5   Hírlevél küldő szolgáltatásra történő feliratkozás során megvalósuló adatkezelés

Az adatkezelés célja: A Társaság a www.metabond.hu honlapján a felhasználó előzetesen hozzájárulhat, hogy a szolgáltató aktuális ajánlataival a regisztráció során megadott elérhetőségeken elektronikus vagy papír alapú hírlevélben megkeresse. A Társaság regisztráció hiányában reklámüzenetet nem küld, a regisztrált felhasználó szóban, elektronikus és levélpostai úton is leiratkozhat a hírlevél küldéséről. Hírlevél regisztrációhoz a honlapon feltüntetett adatkezelési tájékoztató elfogadása szükséges.

Az érintettek köre: A honlapon hírlevél küldéséhez hozzájárulást adott látogatók

A kezelt adatok köre: Dátum, időpont, cég neve, feliratkozó vezetékneve, feliratkozó keresztneve, feliratkozó email címe

Az adatkezelés jogalapja: Az EU 2016/679 rendelet („GDPR”) 6.cikk (1) bekezdés a.) pont / önkéntes hozzájárulás alapján végzett adatkezelés /, valamint a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008.évi XLVIII. törvény 6.§ (5) bekezdés.

Az adatkezelés időtartama: A regisztráció során adott hozzájárulás visszavonásáig.   

A személyes adatok megismerésére jogosult adatkezelők személye, és a személyes adatok címzettjei: A regisztráció során megadott személyes adatokat az adatkezelő marketing tevékenység ellátásával megbízott munkavállalói, valamint szerződött adatfeldolgozói kezelhetik.

5. Tájékoztatás SimplePay szolgáltatás igénybevétele során megvalósuló adatkezelésről

A Társaság a www.metabond.hu honlapján történő vásárlás összegének kiegyenlítése során lehetőséget biztosít az OTP Mobil Kft által működtetett OTP SimplePay felülethez történő csatlakozásra, és a vásárlás összegének bankkártyával történő kiegyenlítésére. A Társaság a SimplePay felület igénybevétele során a felhasználókat az alábbi jognyilatkozattal tájékoztatja:

" Tudomásul veszem, hogy a Metabond Magyarország Kft adatkezelő által a www.metabond.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: Számlázási név, számlázási cím, telefonszám, email cím, adószám, vásárlás végösszege. Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: https://simplepay.hu/adatkezelesi-tajekoztatok/ / "

6.Személyes adatkezelés minőségi kifogás esetén

Az adatkezelés célja: A Társaság www.metabond.hu webáruházában megrendelt termékkel kapcsolatosan minőségi kifogással élő személyek adatainak nyilvántartása, a felmerülő problémák kezelése.

Az érintettek köre: A vásárolt termékkel kapcsolatban kifogással élő személyek

A kezelt adatok köre: vezetéknév, keresztnév, email cím, telefonszám, számlázási név, cím, adószám

Az adatkezelés jogalapja: Az EU 2016/679 rendelet („GDPR”) 6.cikk (1) bekezdés c.) pont / jogi kötelezettség teljesítése során végzett adatkezelés /, valamint a fogyasztóvédelemről szóló 1997.évi CLV. törvény 17/a.§ (7) bekezdés

Az adatkezelés időtartama: A felvett jegyzőkönyvet a fogyasztóvédelemről szóló 1997.évi CLV. törvény 17/A.§ alapján az adatkezelő 5 évig megőrzi.

A személyes adatok megismerésére jogosult adatkezelők személye, és a személyes adatok címzettjei: A minőségi kifogás benyújtása során megadott személyes adatokat az adatkezelő pénzügyi ill. logisztikai tevékenység ellátásával megbízott munkavállalói kezelhetik.

7.Adatfeldolgozás ill. közös adatkezelés a webáruház üzemeltetése során

A webáruház üzemeltetése során adatkezelő kizárólag olyan adatfeldolgozókat ill. közös adatkezelőket vesz igénybe, melyek garanciákat nyújtanak az EU 2016/679 rendelet követelményeinek történő való megfelelését és az érintettek jogainak védelmét biztosító megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására. Felek az adatfeldolgozás és közös adatkezelés során átlátható módon, a köztük lévő írásos megállapodásban határozták meg a kötelezettségek teljesítéséért fennálló, különösen az adatkezeléssel érintett személy jogainak gyakorlásával kapcsolatos feladataikkal összefüggő felelősségük megoszlását. A

Társaság a webáruház ill üzemeltetése céljából az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe, ill. az alábbi közös adatkezelőket alkalmazza:

·         Futárszolgálat :

o   Express One Hungary Kft. 1239 Budapest, Európa utca 12.

o   Magyar Posta Zrt. 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.

·         Szállítmányozás :

o   DPD Hungária Kft. 1158 Budapest, Késmárk u. 14. B. épület

o   Magyar Posta Zrt. 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.

·         Tárhelyszolgáltató: Versanus Informatikai és Szolgáltató Kft, 1023 Budapest, Bécsi út  

            3-5. 5.em 56.

·         Hírlevelek küldése: 

            OptiMonk International Zrt, 4028 Debrecen, Kassai u 129

Innonic Group Zrt, 4028 Debrecen, Kassai u 129.

Mail Chimp Group LLC 675 Ponce de Leon Ave NE Suite 5000 Atlanta, GA 30308

·         Bankkártyás vásárlás / SimplePay szolgáltatás /:

OTP Mobil Kft, 1138 Budapest, Váci út 135-139 B. ép. 5. emelet

8.A Google Analytics alkalmazás használata

·         A Webáruház üzemeltetése során adatkezelő a Google Analytics alkalmazást veszi igénybe, amely a Google Inc. („Google”) webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését.

·         A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kal létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti.

·         A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. Eme weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a Felhasználó a honlapot, továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen.

·      A Google Analytics keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a Felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja. Felhasználó megakadályozhatja , hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a Felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugin-t. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu

9.Az adatkezeléssel érintett személyek jogai

A hozzáférés joga

Az adatkezeléssel érintett személy jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy az adatkezelő által gyűjtött személyes adatokhoz hozzáférést kapjon.

A helyesbítéshez való jog

Az adatkezeléssel érintett személy jogosult, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az adatkezeléssel érintett személy jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

A törléshez való jog

Az adatkezeléssel érintett személy jogosult, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje az EU 2016/679 rendelet 17.cikk (1) bekezdés által meghatározott feltételek esetén.

Az elfeledtetéshez való jog

Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az adatkezeléssel érintett személy kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az adatkezeléssel érintett személy jogosult, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

-          az adatkezeléssel érintett személy vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát

-          az adatkezelés jogellenes, és az adatkezeléssel érintett személy ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását

-          az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az adatkezeléssel érintett személy igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez

-          az adatkezeléssel érintett személy tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az adatkezeléssel érintett személy jogos indokaival szemben.

Az adathordozhatósághoz való jog

Az adatkezeléssel érintett személy jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta ha az adatkezelés az EU 2016/679 rendelet 6.cikk (1) bekezdés a.) pontja szerinti hozzájáruláson alapul és az adatkezelés automatizált módon történik.

A tiltakozáshoz való jog

Az adatkezeléssel érintett személy jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon az EU 2016/679 rendelet 6. cikk (1) bekezdés a.) pontján alapuló személyes adatainak a kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább.

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az adatkezeléssel érintett személy jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Az előző bekezdés nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:

·         az adatkezeléssel érintett személy és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges

·         meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az adatkezeléssel érintett személy jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít vagy

·         az adatkezeléssel érintett személy kifejezett hozzájárulásán alapul.

10.A webáruház adatkezelésével kapcsolatos intézkedési határidők

A Társaság a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatást nyújt az adatkezeléssel kapcsolatos kérelmek nyomán hozott intézkedésekről. Ezen határidő jogos indok esetén 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belül tájékoztatást nyújt. Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az adatkezeléssel érintett személy kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatást nyújt az intézkedés elmaradásának okáról, és a felügyeleti hatóságnál, valamint bíróságnál benyújtható panaszkezelés módjáról.

11.Az adatkezelés biztonsága

Az adatkezelő és az adatfeldolgozó a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja, ideértve, többek között, adott esetben:

a)    a személyes adatok álnevesítését és titkosítását

b)    a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét

c)    fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani

d)    az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást.

12.Cookie /süti/ kezelés

A jelen Süti (angolul: Cookie) szabályzat (a továbbiakban: cookie) a www.metabond.hu, a Metabond Magyarország Kft. által üzemeltetett honlap használatára vonatkozó cookie feltételeket tartalmazza. A weboldal kialakításánál figyeltünk a cookie-k további felhasználására vonatkozó előírásokra. Ezen használatra vonatkozóan az alábbi előírásokat vettük figyelembe és ezeknek megfelelően használjuk:

- 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről

- 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről

- 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

- 2002/58/EK irányelv (2002. július 12.) az elektronikus hírközlési ágazatban a személyes adatok kezeléséről, feldolgozásáról és a magánélet védelméről (“Elektronikus hírközlési adatvédelmi irányelv”)

A cookie (süti)

A cookie vagy süti jelentése: file-ok vagy információ darabkák, amelyeket internetes böngészője ment le honlapunkról és tárolja azokat az Ön gépén. Ezeknek a cookie-knak a segítségével ismeri fel a honlapunk anyagait tároló szerver számítógép a honlapunkra történő visszalátogatásakor, hogy Ön már járt a honlapomon.

A legtöbb internetes böngésző alapbeállításából kifolyólag elfogad cookie-kat. Ha úgy gondolja, átállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-kat visszautasítsa vagy figyelmeztesse Önt arra, hogy cookie-kat küldtek az Ön gépére. Weboldalunk használ ilyen cookie fájlokat, egyes funkciók biztosítása érdekében vagy csupán kényelmi okok miatt. Az általunk használt cookie-k nem terhelik, lassítják és nem okoznak kárt az Ön számítógépében.

Az oldalon Harmadik féltől származó cookie-k, sütik használata is történik. A cookie-k törölhetők a böngészőkből, továbbá le is tilthatók. Ezen beállításairól a böngésző hivatalos weboldalán talál információt.

Mi a cookie-k célja?

Többféle célra is használjuk ezeket a technológiákat, például a Felhasználó számára legrelevánsabb tartalom vagy hirdetés megjelenítésére, termékeink és szolgáltatásaink továbbfejlesztésére, valamint szolgáltatásaink biztonságának megőrzésére. Az általunk használt cookie-k, képpontok és egyéb hasonló technológiák pontos neve a szolgáltatások fejlesztésével és frissítésével időről-időre változhat.

Hogyan keletkezik a cookie?

Először a kliens gép küld egy kérést a kiszolgáló irányába. Ekkor a kiszolgáló létrehoz egy egyedi azonosítót és ezt eltárolja a saját adatbázisában, majd az így létrehozott cookie-t az összes információval visszaküldi a kliensnek. Az így visszakapott információs cookie eltárolódik a kliens gépen.

Hogyan használódik a cookie?

Amikor a kliens gép újra kapcsolatba lép a kiszolgálóval már hozzácsatolja az előzőleg már létrehozott és eltárolt cookie-t. A kiszolgáló összehasonlítja a kapott és az általa tárolt cookie tartalmát. Ezáltal könnyedén azonosítja pl. a regisztrált vagy visszalátogató felhasználót.

Veszélyeztetik-e a cookie-k a felhasználók magánéletét?

A cookie-k a számítógép merevlemezén tárolódnak. Nem férhetnek hozzá a merevlemezhez – így a cookie nem tud olvasni a merevlemezre mentett egyéb információkat, nem kapja meg a felhasználó e-mail címét stb. Csak annyi információt tartalmaznak és továbbítanak a szervernek, amennyit a felhasználók maguk közölnek.

Milyen cookie-t használunk?

Többféle cookie van használatban, de minden weboldal másféle típusúakat használ. Honlapunk általában csak az alábbiakat használja, de a fejlesztések alkalmával előfordulhat, hogy az eddigieken felül újabb fajtákat is alkalmazunk.

·         Munkameneti/Átmeneti cookie:

Ezek a cookie-k csak átmenetileg kerülnek az ideiglenes memóriába, ameddig a felhasználó az oldalon navigál. Amikor a felhasználó bezárja a böngészőt a cookie törlődik. Ezek a cookie-k nem tartalmaznak személyes adatokat és nem alkalmasak arra, hogy a látogatót beazonosítsa.

·         Tárolt/Állandó cookie:

Ezek azok a cookie-k, amelyek minden alkalommal használatba kerülnek, amikor a felhasználó az oldalra látogat. A cookie-k fajtája alapján az alábbiak szerint használhatjuk ezeket:

-       Analitika/Elemzés:

Ez mutatja meg, hogy a weboldalon belül merre járt, milyen termékeket nézett meg, mit csinált. A cookie élettartamától függően marad a kliens gépen. Olyan funkciók használhatják, mint például a Google Analytics. Ezek a cookie-k nem tartalmaznak személyes adatokat és nem alkalmasak arra, hogy a látogatót beazonosítsa.

-       Közösségi hálózatok:

Lehetővé teszi, hogy könnyen hozzáférjen a közösségi média hálózatokhoz, megoszthassa véleményét, cikkeinket másokkal. Olyan harmadik fél által nyújtott funkciók használhatják, mint például a Facebook, YouTube. Ezek a cookie-k tartalmazhatnak személyes adatokat és alkalmasak a látogató beazonosítására.

-       Média:

Ezek segítségével képes például videókat megtekinteni az oldalon. Olyan harmadik fél által nyújtott funkciók használják, mint például a YouTube. Ezek a cookie-k nem tartalmaznak személyes adatokat és nem alkalmasak arra, hogy a látogatót beazonosítsa.

-       Funkcionális:

Ez mutatja meg, hogy a felhasználó járt e már az oldalon és azt milyen eszközzel tette. Megjegyzi a felhasználó nevet, jelszót, választott nyelvet, tartózkodási információkat. Ezek a cookie-k tartalmazhatnak személyes adatokat és alkalmasak a látogató beazonosítására.

-       Reklám:

Ezek segítségével az érdeklődésének megfelelő információkat, hírleveleket tudok küldeni a felhasználónak. Ezek a cookie-k tartalmazhatnak személyes adatokat és alkalmasak a látogató beazonosítására.

Hogyan történik a Cookie-k ellenőrzése ill. irányítása?

Böngészőnk lehetővé teszi, hogy a honlap látogatói kontrollálják a beállításokon keresztül a cookie alkalmazását. Ha a Felhasználó korlátozza a Honlapot a cookie használatában, az ronthatja a felhasználói élményt, mivel az nem a látogató személyére szabva kerül bemutatásra.

Ha a látogató nem kívánja, hogy Társaságunk cookie-kat alkalmazzon amikor meglátogatja a Honlapot, számítógépén a Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer, Safari stb böngésző beállításainak módosításával, valamint honlapunk felületén is letilthatja a cookie-k alkalmazását, továbbá felhasználóink a Google oldalán kijelentkezhetnek a Google által történő adatfelhasználás, valamint a Google Analitycs által segítségével végzett adatgyűjtés alól.

A cookiek-ról való több információ szerzéséhez, beleértve a cookie-k fajtáját, kezelését és törlését, látogassa meg:

wikipedia.org oldalt,

www.allaboutcookies.org,

www.aboutcookies.org honlapokat.

A Közösségi honlapok (Facebook) által létrehozott cookie-kért azon oldalakat üzemeltető felel, melyről az adott közösségi oldal honlapján tud informálódni.

13. Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről, és az incidens bejelentése a felügyeleti hatóságnak:

Adatkezelő az adatvédelmi incidenst indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb 72 órával azután, hogy tudomására jutott, jelenti az illetékes felügyeleti hatóságnak kivéve, ha az adatvédelmi incidens feltehetőleg nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságára nézve.

Ha az adatvédelmi incidens feltehetőleg magas kockázattal jár az érintett személyek jogaira és szabadságára nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

14.  A Metabond Magyarország Kft a www.metabond.hu weboldalon üzemeltetett webáruház adatkezelésével kapcsolatosan az Ektv. 4.§ alapján az alábbi tájékoztatást nyújtja:

▪ Szolgáltató: Metabond Magyarország Kft

▪ Szolgáltató székhelye: 9030 Győr, Szigligeti Ede utca 5.

▪ Elektronikus levelezési cím: metabond@metabond.hu

▪ Nyilvántartásba bejegyző bíróság: Győri Törvényszék Cégbírósága, 9021 Győr, Szent István u 6.

▪ Engedélyező hatóság név, cím: Győri Törvényszék Cégbírósága, 9021 Győr, Szent István u 6. 

▪ Szolgáltató adószáma: 11467120-2-08

▪ Szakmai érdek képviseleti szerv.: GYMSM Kereskedelmi és Iparkamara, 9021 Győr, Szent István u 10/A

▪ Tárhely szolgáltató megnevezése, címe: Versanus Informatikai és Szolgáltató Kft, 1023 Budapest, Bécsi út 3-5. 5.em 56.

15. A személyes adatok törlésére, módosítására vagy kezelésének korlátozására jogosult személyek:

·         Linczmayer Ádám ügyvezető Postacím: Metabond Magyarország Kft., Szigligeti Ede út 5., H-9030 Győr.

·         Email cím: metabond@metabond.hu,

·         Telefonszám: +36 96 332-738

16.Jogorvoslati lehetőségek:

Az adatkezelés során az érintett személy jogainak sérelme esetén az alábbi Hatósághoz fordulhat:

·         A Társaság, mint adatkezelő székhelye szerint illetékes Győri Törvényszék, vagy az érintett lakóhelye szerint illetékes Törvényszék, vagy az érintett tartózkodási helye szerint illetékes Törvényszék.

Az illetékes bíróságok  a https://birosag.hu/birosag-kereso   oldalon érhetőek el.

·         Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság: 1055 Budapest, Falk Miksa u 9-11.

E-mail: ügyfelszolgalat@naih.hu Postacím: 1363 Budapest, Pf. 9. Online ügyindítás: www.naih.hu

Az adatvédelmi tájékoztató letöltéséhez kattintson ide.